Grzyby Grzyby

Choroby grzybowe

Problemy fitopatologiczne występujące na obszarze działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku

Jak pokazuje przestrzenne zróżnicowanie występowania chorób grzybowych w Polsce w 2013 roku („Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2014 roku", IBL,  2014r.) teren działania Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku charakteryzuje się ich dużym potencjałem infekcyjnym. Przy czym największy zlokalizowany jest m.in. na terenie RDLP Toruń (16,3 % ogólnej powierzchni występowania chorób w kraju). W RDLP Gdańsk stanowi odpowiednio 4,5 % .

Dominującą jednostką chorobową jest huba korzeni i opieńkowa zgnilizna korzeni.

Ryc.1. Udział chorób grzybowych na terenie RDLP Gdańsk

Rys.2. Udział chorób grzybowych na terenie RDLP Toruń