Lista aktualności Lista aktualności

Oddziaływanie czynników abiotycznych na las

Zjawiska naturalne mogą stanowić zagrożenie dla wielofunkcyjnej roli lasu.

Określa się je wówczas mianem klęski żywiołowej. Są to najczęściej silne wiatry, huragany, trąby powietrzne, powodzie, susze, masowe (gradacyjne) pojawy szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych, pożary.

Występują również klęski ekologiczne wynikające z działalności człowieka (awarie przemysłowe, transportowe itp.).

Najczęściej spotykane szkody od wiatru to wiatrowały, złomy, nachylenie drzew z naderwaniem systemów korzeniowych i powodowaniem pęknięć drewna strzał. Coraz częściej obserwuje się anomalie pogodowe związane z występowaniem huraganowych wiatrów na terenach nizinnych i w pasie drzewostanów nadmorskich.

W lipcu 2002 roku na 33 tys. ha w Puszczy Piskiej powalone zostały drzewa na łączną masę 3,6 mln m3.