Podstawy prawne powołania i działania zespołów ochrony lasu Podstawy prawne powołania i działania zespołów ochrony lasu

·         Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego LP z 28 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych -  działalność zespołów ochrony lasu koordynuje i nadzoruje Wydział Ochrony Lasu DGLP.

·         Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji działania zespołów ochrony lasu".

Podstawowe zadania ZOL-i:

1. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) przy ograniczaniu czynników szkodotwórczych w lasach.

2. Prowadzenie problemowych przeglądów nadleśnictw oraz ocena stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów.

3. Prowadzenie banku danych o występowaniu szkodników, chorób i szkód w środowisku leśnym na obszarze działania.

4. Posiadanie banku danych o istniejących formach ochrony przyrody, oraz występowaniu chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

5. Prowadzenie instruktaży dla nadleśnictw i współudział w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony lasu dla nadleśnictw.

6. Uczestnictwo w komisjach: Komisji Założeń Planu (KZP) i Naradach Techniczno-Gospodarczych (NTG).

7. Przygotowywanie referatów na NTG nadleśnictw.

8. Przygotowywanie syntetycznych informacji dotyczących aktualnego stanu lasu i występujących zagrożeń.

9. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi przy opracowywaniu prognozy występowania owadów i chorób lasu.

10. Ocena stanu zdrowotnego drzewostanów oraz występujących zagrożeń w Parkach Narodowych i lasach innych form własności (na prośbę dyrekcji parków narodowych).

11. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, udział w szkoleniach i konferencjach.

12. Prowadzenie doradztwa w zakresie rozpoznawania i ograniczania rozmiarów szkód powodowanych przez różne czynniki szkodotwórcze.