Lista aktualności Lista aktualności

Termin jesiennych poszukiwań pierwotnych szkodników sosny

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu §36.pkt.4 Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku określa dla Nadleśnictw RDLP w Gdańsku i Toruniu termin rozpoczęcia jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny.

IOL, §36. pkt.4.: Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej porywy śnieżnej. Termin rozpoczęcia poszukiwań dla poszczególnych regionów kraju, na postawie wieloletnich obserwacji, określa właściwy terytorialnie ZOL.

ZOL Gdańsk jako optymalny termin do rozpoczęcia wykonywania jesiennych poszukiwań wskazuje w bieżącym roku ostatni tydzień października, kierując się głównie oczekiwaną wysoką efektywnością znajdowania stadiów zimujących borecznika, który w drugim półroczu bieżącego roku lokalnie w dyrekcjach LP sąsiadujących z RDLP w Toruniu zaznaczył swoją podwyższoną liczebność.

W nadleśnictwach, w których w sezonie zaobserwowano obecność motyli barczatki sosnówki, zaleca się przesunąć rozpoczęcie poszukiwań na pierwszą dekadę listopada.

Nadleśnictwa, w których występują pierwotne ogniska rozrodu poprocha cetyniaka powinny do poszukiwań przystąpić pod koniec pierwszej dekady listopada (RDLP Gdańsk: Cewice, Choczewo, Lębork, Strzebielino, Wejherowo, RDLP Toruń: Przymuszewo).

Planując rozpoczęcie jesiennych poszukiwań szkodników sosny jednostki powinny uwzględniać lokalne prognozy pogody, szczególnie śledząc zapowiedzi opadów śniegu, które zdecydowanie utrudniają prace.

Po zmienie zapisów w IOL, zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 12.04.2019 r., jesienne poszukiwania w Nadleśnictwach RDLP w Gdańsk i w Toruń prowadzone będą metodą dwóch drzew (schemat do pobrania). Przeszukaniu podlega powierzchnia 5 m 2 pod dwoma wybranymi drzewami, jednym zlokalizowanym w strefie brzegowej, drugim wewnątrz drzewostanu. Wewnątrz prostokąta przeszukuje się powierzchnię ściółki, ściółkę z wierzchnią warstwą gleby mineralno-próchniczej, glebę mineralną, spękania kory w szyi korzeniowej od poziomu ściółki w dół.  

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie na stałych partiach kontrolnych (PK) wyznaczonych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat.

Liczba PK w nadleśnictwie

Kryterium

Ilość

w obszarach ognisk gradacyjnych

1 PK/ na każde 50 ha

w obszarach położonych poza ogniskami gradacyjnymi

1 PK/na każde 200 ha

Partie kontrolne zaznacza się na mapie ochrony lasu. Aktualizację PK dokonuje się w miarę potrzeb i pozostaje ona w gestii nadleśniczego.

W przypadku znalezienia liczby owadów wskazujących na poziom zagrożenia co najmniej średni podany w tabelach IOL obowiązuje zasada niezwłocznego zagęszczenia prób w celu określenia granic wzmożonego występowania owada .

ZOL przypomina o prawidłowym zabezpieczeniu i przesyłaniu zebranego materiału (zbiorczo leśnictwami, z bezwzględnym zakazem umieszczania materiału w plastikowych i foliowych opakowaniach).