Asset Publisher Asset Publisher

Lista środków ochrony lasu

Zgodnie z wykazem środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla leśnictwa, które posiadają ważne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania i są wymienione w rejestrze MRiRW, Instytut Badawczy Leśnictwa opracował na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP coroczną listę "Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2020".

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku podstawowym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji. W sytuacjach klęskowych, które mogłyby zagrozić trwałości lasu, należy podejmować zabiegi zwalczające i ochronne, w tym takie, które bazują na środkach ochrony lasu (pestycydach).

Pełna, zaktualizowana na dzień 03.02.2020r. lista dostępna jest na stronie internetowej LP oraz portalu pracowniczym.


INFORMACJA

Ochrona sosny na szkółkach przed wiosenną osutką i wierzchołkowym zamieraniem pędów.

Zgodnie z Rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozszerzona została lista ś.o.r. dla leśnictwa o preparaty Tiofan 500 SC i Tiptop 500 SC. Fungicydy zarejestrowane są do ochrony siewek leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych przed osutką sosny, wierzchołkowym zamieraniem pędów, zgnilizną korzeniową.