Asset Publisher Asset Publisher

Lista środków ochrony lasu

Zgodnie z wykazem środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla leśnictwa, które posiadają ważne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania i są wymienione w rejestrze MRiRW, Instytut Badawczy Leśnictwa opracował na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP coroczną listę "Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2019".

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku podstawowym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji. W sytuacjach klęskowych, które mogłyby zagrozić trwałości lasu, należy podejmować zabiegi zwalczające i ochronne, w tym takie, które bazują na środkach ochrony lasu (pestycydach).

pobierz tutaj


INFORMACJA

Ochrona sosny na szkółkach przed wiosenną osutką i wierzchołkowym zamieraniem pędów.

Zgodnie z Rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozszerzona została lista ś.o.r. dla leśnictwa o preparaty Tiofan 500 SC i Tiptop 500 SC. Fungicydy zarejestrowane są do ochrony siewek leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych przed osutką sosny, wierzchołkowym zamieraniem pędów, zgnilizną korzeniową.