Lista aktualności Lista aktualności

Kondycja zdrowotna drzewostanów olszowych

Od 2006 roku na terenie Nadleśnictwa Choczewo (RDLP Gdańsk) monitorowany jest stan zdrowotny drzewostanów olszowych. Niestety są miejsca, gdzie w wyniku sukcesywnego zamierania drzew, drzewostany są na granicy rozpadu.

Cechą wspólną drzewostanów dotkniętych zamieraniem olszy jest ich pochodzenie. W przeszłości były to łąki, które zostały w 90-tych latach zalesione. Przez okres dwudziestu lat na powierzchniach tych obserwowano istotne zmiany w poziomie wód. Okresowo był on wysoki, łącznie ze stagnacją wody, a w ostatnich latach obserwuje się istotne jego obniżenie i przesuszenie terenu. Zjawisko zamierania drzew rozpoczyna się drobnieniem liści, atrofią ulistnienia korony. Od wierzchołka powstają suchoczuby, a zielona masa ulistnienia korony schodzi coraz niżej na pniu. Końcowym etapem jest zamieranie drzew. Początkowo zjawisko występuje w drzewostanach  kępowo, ale z roku na rok poszerza swój zasięg i prowadzi do powierzchniowego zamierania drzewostanów olszowych. Szczególnie nasilenie zjawiska nastąpiło w ostatnich lat (2013-2017).

Na uszkodzonych, zamierających drzewach stwierdza się przebarwienia i wycieki na korze pnia. Zjawiskiem, które szczególnie wydaje się być na dzień dzisiejszy powszechnym, jest zasiedlenie olszy przez owada, muchówkę z rodziny Agromyzidae – Dizygomyza spp. Jej larwa żeruje w miazdze. Niekiedy obłożenie pnia chodnikami larwalnymi jest w stosunku do obwodu na tyle duże, że może być przyczyną zaburzenia w przewodzeniu wody i substancji odżywczych. W pierwszej kolejności na drzewach tych powstają suchoczuby. Niepokojącym zjawiskiem jest obecność żerowisk na młodych drzewkach (około 5-letnich) bez oznak osłabienia. W sprawozdaniu z prac badawczych wykonanych przez SGGW i IBL na zlecenie LP w latach 2005-2007 „Biotyczne przyczyny i ich ekologiczne uwarunkowania w procesie zamierania olszy czarnej (Alnus glutinosa)”  w 62 przebadanych drzewostanach obecność owada stwierdzono w jednym przypadku.

Ryc. 1. Powierzchnia zamierania olszy w Nadleśnictwie Choczewo.