Lista aktualności Lista aktualności

Obserwacja lotu samców brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.)

Obserwacje terenowe i informacje napływające do Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku wskazują na lot samców brudnicy mniszki.

Należy zatem przystąpić do wywieszenia w ponad dwudziestoletnich drzewostanach iglastych i mieszanych z przewagą gatunków iglastych pułapek feromonowych z dyspenserem feromonowym LYMODOR. Lymodor, zawierający substancję disparlur (związek z grupy epoksydowanych alkoholi alifatycznych), pełni rolę feromonu seksualnego, jaki w naturze produkują samice brudnicy mniszki.

Feromon jest to substancja wydzielana przez organizm na zewnątrz i powodująca specyficzną reakcję u przyjmującego osobnika tego samego gatunku (z greckiego „pherein” – nieść, „hormon” – pobudzać). Feromony wydzielane przez owady należą do najsilniej działających substancji biologicznie aktywnych. Działają w bardzo niskich stężeniach (3x10-12g/m3substancji) na znaczne odległości.

Kontrolowana systematycznie liczba odławianych samców narasta do momentu pojawienia się w środowisku naturalnym motyli samic. Od tego czasu atrakcyjność sztucznego feromonu spada, co przekłada się na spadek odławianych motyli w pułapce feromonowej.

 

Informacje techniczne:

- termin wywieszenia pułapki: ostatni tydzień czerwca,

- miejsce: stałe, wyznaczone miejsca w drzewostanie,

- wysokość, na której umieszcza się pułapkę: 2 metry nad poziomem gruntu,

- ilość pułapek: liczbę pułapek ustala nadleśniczy,

- termin i częstotliwość obserwacji – od początku lipca, obserwacje dwa razy w tygodniu. Po kulminacji rójki obserwacja co około 10 dni, do zakończenia lotu motyli. W terminach uwzględnić należy lokalne warunki pogodowe,

- przy każdorazowej obserwacji należy pułapkę czyścić oraz dbać o jej drożności dla wody w przypadku intensywnych opadów,

- formularz nr 7 IOL – rejestracja wyników odłowów samców do pułapek feromonowych